Tu je náš medvedík, ktorý sa volá Teddy Eddie.

Medvedík je dosť roztopašný a spí v páchnucej ponožke, a napriek tomu nabáda tisíce detí, aby prichádzali do jazykových škôl učiť sa anglický jazyk.

 

 

5000 slov obsahuje slovná zásoba, ktorú používa dospelý Američan. 

 

 

Vďaka metóde Teddy Eddie sa dieťa naučí prvých 2000 slov a je pripravené na ďalšie pokročilejšie štádium výučby. Teddy Eddie je metóda výučby angličtiny pre tie najmladšie deti.

Premýšľate, či zapísať svoje dieťa na kurz Teddy Eddie?

Zoznámte sa s charakteristikami našej metódy!

Teddy Eddie je:

PRIATEĽSKÝ

Výučba prebieha formou zábavy v malých skupinách a krásnych, farebných učebniach. 

NIEKOĽKOÚROVŇOVÁ

Táto metóda garantuje postupný pokrok, hladký prechod z jednej úrovne do druhej a ďalšie pokračovanie vo výukovom procese.

f

FLEXIBILNÝ

Kurz sa zameriava na potreby detí rôzneho veku a iných jazykových úrovní.

AMBICIÓZNY

Metóda využíva výnimočne široký rozsah slovnej zásoby (študenti sa zoznamujú s novými slovíčkami vždy iba pomocou celých viet); lekcie sú vedené kvalifikovanými lektormi pod neustálym dohľadom metodologických poradcov.

ĽAHKO POCHOPITEĽNÝ PRE RODIČOV

Podpora pre rodičov zahŕňa originálnu Príručku pre rodičov, spolu s priebežnými informáciami o prebiehajúcom kurzu vo forme otvorených lekcií, pravidelných e-mailov, vrátane stretnutí pre rodičov a spoľahlivého systému pre vyhodnocovanie pokroku Vášho dieťaťa.

SPOĽAHLIVÝ

Licenčné pravidlá garantujú vysoký štandard výučby a tomu zodpovedajúce školenia pre učiteľov.

VESELÝ

Materiály sú prispôsobené detskému veku a sú vtipné, zábavné a štylizované vo forme rozprávok. 

JAZYKOVO BOHATÝ

Bezkonkurenčné jazykové bohatstvo umožňuje skutočne sa ponoriť do výučby cudzieho jazyka. 

w

PRIRODZENÝ

V našom prístupe sa odráža proces prirodzeného osvojovania jazyka a je skutočne komunikatívny.

Pozorovanie našich metodikov ukazuje, že vďaka Teddy Eddie vstrebáva dieťa až päťkrát viac slov, než pomocou štandardných učebníc. Prirodzená konverzácia príde rýchlejšie než v prípade iných, bežne používaných metód. Rodičia veľmi rýchlo vidia výsledky výučby, ktoré presahujú obyčajné vedomosti slov – mnoho viet a kontextov spôsobuje, že sa dieťa učí myslieť v cudzom jazyku, čo zlepšuje jeho asociačné schopnosti.

Najdôležitejšie predpoklady metodiky Teddy Eddie:

Efekt „zžiť sa” s cudzím jazykom

Cudzí jazyk nie je len zbierkou jednotlivých slovíčok zobrazených na obrázkoch. Dôležité sú vety, texty, dlhšie prejavy a zaobchádzanie sa s jazykom. Až toto prináša výsledný efekt „zžitie sa” s cudzím jazykom.

Viac než len zábava a počúvanie

Výučba anglického jazyka pre deti je oveľa viac než len zábava a zoznámenie sa s jazykom. Merateľné výsledky sú veľmi dôležité a ľahko dosiahnuteľné. Poznáme mnoho spôsobov, ako motivovať deti k používaniu cudzieho jazyka počas a mimo vyučovacích hodín. 

..

Je pre moderné dieťa presvedčivá

Obsah kurzu musí byť pre moderné dieťa presvedčivý. Zvedavosť vzbudzujú skôr moderné nahrávky, humor, štýl počítačových hier alebo kreslených filmov, nie len spievajúce vtáčiky, ale aj lietajúce motýle. Dnešné deti sú rady moderné a chcú byť cool.

O kurze:

Každá učebnica v rámci metódy TEDDY EDDIE je navrhnutá na obdobie 60 lekcií trvajúcich 35 alebo 45 minút. Lekcie prebiehajú dvakrát týždenne. 

 

LEKTORI, ktorí vedú lekcie sa podrobujú prísnemu náboru v súlade s pokynmi poskytovateľa Licencie. Kontroluje sa ich jazyková úroveň, výslovnosť a predispozície k práci s deťmi.

Vybraný káder absolvuje školenia týkajúce sa výučby cudzieho jazyka, špecifík práce s deťmi predškolského veku a používania našej vyučovacej metódy. Káder vybavíme aj podrobnými pokynmi, postupmi, rozvrhmi tried a materiálmi, vďaka ktorým sa stanú hodiny atraktívnejšie.

Lekcie sú pravidelne hospitované a preberané Metodikom Programu. Vybrané hodiny sú nahrávané a potom prezerané metodológmi a zároveň poskytovateľmi Licencie. Diskutujeme o nich podľa špeciálneho ŠTANDARDU METÓDY TEDDY EDDIE, aby sme nielen zaistili najvyššiu kvalitu kurzov, ale aj neustály rozvoj vyučujúcich lektorov, ktorí vedú lekcie.

Veľmi dôležitým aspektom tejto metódy je KONTAKT MEDZI LEKTOROM A RODIČMI. Rodičia môžu očakávať:

  • otvorené triedy;
  • e-maily s informáciami o preberanom učive počas lekcií, vrátane tipov na spôsoby opakovania nového učiva v domácom prostredí;
  • pravidelné informácie o pokroku celej skupiny a úspechoch jednotlivých detí, ktoré sú ústne oznamované rodičom po každej lekcii;
  • písomné hlásenia o pokroku dieťaťa (na konci každého semestra).

 

 

 

Edukačná Sada

Deti zúčastňujúce sa kurzu TEDDY EDDIE dostanú nasledovnú sadu:

UČEBNICU A CVIČEBNICU

I

Nahrávky všetkých piesní a príbehov

PRÍRUČKU PRE RODIČOV

Prístup k vzdelávacej platforme PLAYGROUND

SECRET BOOKLET (OBRÁZKOVÁ KNÍŽKA)

KUFRÍK

Ohodnotenie výsledkov výučby

 

A

Hlavným účelom tejto metódy je spokojnosť dieťaťa – aby si ono samo vytvorilo pozitívny vzťah k výučbe cudzieho jazyka, rado chodilo na lekcie a cítilo sa v triede dobre. Z tohto dôvodu je dôležité monitorovať reakcie dieťaťa, jeho správanie a pokroky a zdieľať tieto zistenia s lektorom.

A

Overovanie jazykového pokroku dieťaťa, môže byť niekedy dosť náročné ako pre rodiča, tak aj lektora. Dôvodom je to, že správanie detí alebo preukazovanie nadobudnutých znalostí je často veľmi rozdielne v triede a doma. Stáva sa, že v triede sa dieťa horlivo zapája do aktivít, všetkému rozumie, spieva pesničky a hrá hry, zatiaľ čo doma sa nedokáže, alebo sa skôr nechce, ničím novým pochváliť. Občas ale dochádza k opačnej situácii, keď dieťa, ktoré je doma aktívne, rozpráva rodičom rozprávky, hrá s nimi hry, spieva pesničky, je počas lekcie nesmelé a tiché.

A

Preto lipneme na neustálom kontakte učiteľa s rodičmi za účelom výmeny informácií a vzájomnej podpory.

A

Informácie o základných zručnostiach a vedomostiach, ktoré dieťa získa počas kurzu, sú obsiahnuté v „Sprievodcovi pre rodičov„.

A

Základná osnova je rovnaká pre všetkých študentov. Detské pokroky však často prekonajú všetky očakávania. Ak a kedy k tomu dochádza, záleží na mnohých faktoroch: frekvencii dochádzky, veku dieťaťa, dĺžke štúdia, domácom precvičovaní, vrátane individuálnych predispozícií, ale závisí to aj od povahy, či akčnosti dieťaťa.

A

Na konci každého semestra dostanú rodičia detailnú SPRÁVU O POKROKU DIEŤAŤA vyplnenú lektorom dieťaťa na základe týchto kritérií:
– úroveň osvojenia slovnej zásoby,
– úroveň porozumenia textu,
– schopnosť reagovať na zadanie a otázky lektora,
– účasť na hrách a aktivitách.

Teddy Eddie doma

Zo skúsenosti vieme, že každý prejav záujmu rodičov o výučbu dieťaťa má obrovský pozitívny vplyv na výsledky vzdelávania. Lektori a Programoví Poradcovia Vám s tým procesom ochotne pomôžu, poskytnú podporu a vhodné odporúčania. 

I

Deti dosahujú lepšie výsledky, pokiaľ udržujú kontakt s cudzím jazykom aj doma. 

Pravidelné počúvanie nahrávok, ktoré sú súčasťou súpravy pre študentov, posilňuje prepojenie medzi učením v škole a doma. Jednoducho zapnite nahrávanie kurzu na pozadí, kým sa vaše dieťa venuje iným činnostiam, napríklad kresleniu.

Programové Zložky poskytujú mnoho ďalších príležitostí vzdelávacích hier doma.

V „Príručke pre rodičov“ sú všetky texty z kurzu (príbehy, pesničky, básničky) a slovná zásoba z každej kapitoly vrátane prekladu do slovenského jazyka. Ak má rodič záujem, môže využiť naše nápady na využitie pracovného zošita, nahrávok z kurzov a minisúborov obrázkov pri hre so svojím dieťaťom.