Prečo začať s učením angličtiny čím skôr?

N

CELKOVÝ ROZVOJ

– štúdium cudzieho jazyka napomáha rozvoju stratégie učenia a má pozitívny vplyv na kognitívny vývoj dieťaťa
rozširuje detské obzory a tvorí ich sociálne a kultúrne povedomie
– efektívne precvičuje pamäť
– jazyková výučba detí predškolského veku prebieha prostredníctvom hier, čím sa štúdium stáva zábavným a nevynútením učením (toto možno v neskoršom veku dosiahnuť len ťažko)

w

PRÍNOS KOMUNIKÁCIE

– deti si veľmi rýchlo uvedomia, že anglický jazyk slúži na dorozumievanie, a preto ho nevnímajú ako neprirodzený jazyk
prirodzená potreba komunikovať pomáha deťom s vyjadrovaním sa v cudzom jazyku, bez toho, aby sa hanbili 
– mladšie deti sú oveľa menej plaché a sú aj smelšie než starší študenti, čo má za výhodu to, že sa nehanbia za svoje chyby počas komunikácie, chcú sa hlavne dorozumieť
deťom nevadí, keď sa stretnú s neznámymi slovami či frázami (samozrejme za predpokladu, že pochopili podstatu učiva). Sú na to zvyknuté, pretože sa ešte stále učia svoj materinský jazyk. U starších študentov sa už táto stratégia takto prirodzene nevyskytuje

JAZYKOVÝ ROZVOJ

– mladšie deti si dokážu osvojiť fonológiu (výslovnosť) nového jazyka oveľa ľahšie. Vďaka pružnosti svojich rečových orgánov sú schopné si osvojiť prirodzenú anglickú výslovnosť aj intonáciu, čo podporí rozvoj ich zručností počúvania s porozumením;
– deti predškolského veku sa ešte stále učia svoj materinský jazyk a štúdium dvoch jazykov (materinského a cudzieho) zároveň je prínosné v tom, že rozširuje ich jazykové povedomie a tiež podporuje rozvoj oboch mozgových hemisfér;
– čím starší študent, tým náročnejšie je pre neho osvojiť si zručnosť počúvania s porozumením. Naopak deti predškolského veku sú schopné si zvyknúť na zvuk cudzieho jazyka relatívne rýchlo a bez väčšieho úsilia sa naučia porozumieť anglicky hovoriacemu učiteľovi;
– vysoká miera neuroplasticity u detí zaručuje, že štúdium cudzieho jazyka sa podobá akvizícii materinského jazyka.

REALITA ŠTÚDIUM CUDZIEHO JAZYKA

– keď vezmeme do úvahy časové možnosti, ktoré dieťa môže venovať štúdiu cudzieho jazyka (väčšinou dve lekcie do týždňa), čím skôr začneme s výučbou, tým viac času dávame dieťaťu na osvojenie si tohto jazyka a dosiahnutie vyššieho stupňa plynulosti pri komunikácii;
– vďaka zábavnej forme vedeniu výučby vnímajú deti angličtinu pozitívne a často sa tiež stane ich obľúbeným školským predmetom, čo podporuje aj ich vnútornú motiváciu a garantuje lepšie celkové výsledky počas ďalšieho štúdia;
– deti predškolského veku sa ešte nemusia zaoberať vzdelávacím systémom alebo tým, že angličtina bude jedným z vyučovacích predmetov v škole, kde známky často hrajú väčšiu úlohu než znalosti. Tým pádom je pre deti najdôležitejším cieľom dorozumieť sa, čím sa štúdium stáva viac spontánne a prirodzené.

j

j