Glenn Doman, zakladateľ a veľký podporovateľ metódy tzv. globálneho čítania, už v 60. rokoch minulého storočia upozornil na to, že existujú minimálne dva typy čítania. Prvý poznáme všetci: ide o rozpoznávanie jednotlivých písmen a ich skladanie do slov a viet. Druhý je založený na úplne odlišnej stratégii: na okamžitom rozpoznávaní slova ako celku bez toho, aby sme analyzovali, z čoho sa skladá, t. j. bez toho, aby sme čítali jednotlivé písmená. Táto druhá metóda sa nazýva globálne čítanie.

No dobre, ale zvládne to aj môj malý predškolák, a ešte k tomu aj na hodine cudzieho jazyka? Samozrejme! Veď my predsa poznáme skvelé metódy, ako rozvíjať schopnosť globálneho čítania. Deje sa tak na základe plánu, podľa ktorého učitelia metódy Teddy Eddie zavádzajú počas hodín s deťmi prvky globálneho čítania slov, viet a napokon aj textov. Náš plán nácviku globálneho čítania je založený na kľúčových faktoroch efektívneho zapamätávania v zmysle tzv. retrieval practice. Počas vyučovania žiaci neustále získavajú informácie (retrieval) prostredníctvom rôznych aktivít a hier. Výučba konkrétnej zručnosti alebo slovnej zásoby je vďaka nášmu Lesson Schedule (plánu lekcií) rozložená v čase, čo nám umožňuje eliminovať negatívne účinky zabúdania, a dokonca ho využiť na posilnenie pamäťových stôp (spacing). Metóda Teddy Eddie tiež využíva interleaving, t. j. vzájomné prelínanie nielen rôznych prvkov učiva (napr. piesní, hier, Showtime, príbehov alebo flash kariet), ale aj kombinovanie jednotlivých setov napr. kartičiek globálneho čítania vo fáze opakovania. Okrem toho lektori počas hodín Teddy Eddie dbajú na to, aby svojim malým žiakom poskytovali spätnú väzbu a využívali pochvaly a povzbudenia, a tiež aby žiakov upútali a udržiavali ich pozornosť neustále, aj počas hier.

Aktivity zamerané na globálne čítanie sú naplánované tak, aby sa náročnosť pre našich žiakov postupne zvyšovala, a zároveň aby boli čoraz samostatnejší pri rozvíjaní svojej zručnosti čítania v angličtine.

Vzhľadom na to, že cieľom lektorov je podporovať žiakov v nácviku globálneho čítania, je nesmierne dôležité vyberať vhodné hry vzhľadom na ich schopnosti a úroveň osvojenia si daného súboru kartičiek. Už vo fáze plánovania vyučovacej hodiny lektori prihliadajú na to, do akej miery je čítanie potrebné u žiakov posilňovať a či sú už pripravení vykonávať aktivity vo dvojiciach alebo v malých skupinách, alebo dokonca individuálne preberať iniciatívu pri konkrétnych hrách s kartičkami globálneho čítania.

Lektori sú si tiež dobre vedomí toho, že v mozaike vyučovacej hodiny je potrebné zohľadniť aj emócie učiteľa, detí a rodičov. Kým obavy lektorov je možné riešiť nasledovaním správne zostaveného plánu a jeho dodržiavaním aj vo chvíľach pochybností, deťom môžeme pomôcť postupným prechodom od obrázkových kartičiek ku kartičkám so slovíčkami, no najmä tým, že z nich (aj z nás) snímeme tlak hodnotenia a zdôrazníme, že čítanie je súčasťou našej zábavy s angličtinou. Rodičom, ktorí zatiaľ nie sú presvedčení o myšlienke výučby globálneho čítania, sa snažíme vysvetliť, že nácvik tejto zručnosti je ako učenie sa chodiť – každé dieťa v skupine pravdepodobne zvládlo urobiť prvé samostatné kroky v inom veku a potrebovalo na to odlišné množstvo času, čo však už dnes nie je vôbec podstatné. Stojí teda za to dopriať našim deťom čas aj na to, aby si postupne osvojili schopnosť plynule čítať.

Inak povedané, využitie Domanovej metódy na to, aby sa deti naučili čítať po anglicky skôr, ako sa naučia čítať slovenské písmená, je veľkou pedagogickou skratkou! Práve preto je metóda globálneho čítania neoddeliteľnou súčasťou pedagogickej koncepcie Teddy Eddie a používame ju na výučbu čítania detí na úrovni Teddy Eddie ABC (5-6 ročné deti) a Teddy Eddie SCHOOL (6-7 ročné deti).


Autorkou tohto článku je Ewelina Lipian – odborníčka na metodiku a školenie lektorov v spoločnosti Edu Bears, absolventka anglickej a poľskej filológie na Sliezskej univerzite a Centra prekladateľských štúdií v Sosnowci.

Po prvýkrát sa profesionálne stretla s mackom Eddiem v roku 2013, keď začala pracovať ako metodička v jednej z materských škôl metódy Teddy Eddie, CLAN4YOU. Plán, systém, repetitívne metódy, perspektíva dlhodobého rozvoja jazyka – tieto prvky metódy považuje za najsilnejšie stránky kurzov Teddy Eddie. Jej vášňou pri výučbe je tzv. retrieval practice, zásada menej je viac, ako aj kognitívna gramatika. V poslednej dobe sa vo veľkej miere zameriava na podporu svojich žiakov pri rozvíjaní efektívnych techník učenia a ich implementáciu do vlastných plánov rozvoja jazyka.

Máte nejaké otázky? Napíšte autorke: ewelina.lipian@edubears.pl.

Viac informácií o metóde Teddy Eddie nájdete tu: https://teddyeddie.sk/ a najbližšie akreditované centrum metódy Teddy Eddie nájdete na mape tu: https://teddyeddie.sk/lokalizacie/.